Elly Prestegård
Information / InformasjonCVPictures / bilderEnsemble PropellyArt GardenFlickrBooks at Blurb


Ensemble Propelly // Norwegian
En historiefortellers oppgave er å knytte sammen det som var - med det som kommer, bygge broer mellom det vi flykter fra og det vi søker mot. Vi samler bruddstykker og mellomrom og slik får nye historier liv. Vi er en omreisende trupp av billedfortellere. Hver og en av oss har sin egen unike livshistorie som vi generøst vil dele med dere; hver enkelts skjebnehistorie, og historiene som blir til under reisen. Drøm eller virkelighet - fortid eller fremtid - sannheten er vår ledestjerne.Ensemble Propelly // English
A storytellers task is to weave together what has been, with what will become - to build bridges between what we try to escape from and what we seek towards. We collect bits and pieces, and thus new stories come to life. We're a travelling ensemble of storytellers. Each one of us have our own unique life story which we generously want to share with you; the story of our destiny, and the other stories that come to life during the journey. Dream or reality - past or future - truth is our guiding star.

Elly Prestegård - Billedkunstner
La meg si det med en gang, uten lidenskap for mitt arbeide kommer jeg ingen vei. Det er drivkraften som får meg til å legge ut på nye ekspedisjoner. Som en jeger med riflen klar, som et undrende barn leter jeg i uttrykksformer, - slenger minner og drømmer opp i luften, lar dem lande blant håp for morgendagen og frykt for det ukjente. I dette materialet finner jeg spor. Jeg er en stifinner med ukjent mål.

Jeg legger ikke tomhendt ut på ekspedisjon. I bagasjen har jeg mer enn 30 års kunstnerisk erfaring, fra grafikk, tegning, maling, foto og digitalt arbeid. Jeg skiller ikke mellom arbeid og fritid, kunstner og privatperson. Jeg er en kollage i stadig endring.

Jeg tok utgangspunkt i lidenskap, og mitt hjerte banker nå for Ensemble Propelly. Som ut fra alt og ingenting tok det plass i meg, som summen av alt jeg var, det jeg faktisk er, og det jeg fremdeles drømmer om å bli - når jeg blir stor.

Elly Prestegård - Visual artist
Let me say at once - without passion for my work I won't get anywhere. That's the force that drives me out on new expeditions. Like a hunter with the rifle on the ready, like a wondering child I search for ways to express myself, - slinging memories and dreams high up in the air - let them land among the hope for tomorrow and fear of the unknown. In this material I find tracks. I'm a pathfinder with an unknown objective.

I don't start an exhibition empty handed. I've brought with me more than 30 years of artistic experience, from printmaking, drawing, painting, photography and digital work. I don't make a distinction between my work and my private life, the artist and the individual. I am a constantly changing collage.

My starting point was my passion, and my heart now beats for Ensemble Propelly. As from nowhere and everywhere it found me, like the sum of everything I was, what I actually am, and what I still dream of becoming - when I grow up.
Contact: elly@ellyp.com    Follow: Facebook    Twitter    Address: Langarinden 407, 5132 Nyborg, Norway